Do końca dnia zostało: Zwrotów

ZASADY

Kup w dniach
3.02.2020 r. - 22.03.2020 r.
dowolnY PRODUKT LISNER
AL DENTE lub SZYBKA RYBKA

Zachowaj
paragon

Zarejestruj paragon na
www.wyprobujlisner.pl
w dniach
3.02.2020 r. - 22.03.2020 r.

Odbierz
zwrot kasy
na konto

PRODUKTY PROMOCYJNE

Promocja zakończyła się 22.03.2020 roku.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych, pozyskanych od mnie w związku ze zgłoszeniem, jest Lisner Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, tel. (061) 849 55 54, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem jest również możliwy mailowo pod adresem: rodo@lisner.com.pl. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpoznania mojego zgłoszenia. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a prawnie uzasadnionym celem Administratora jest należyte rozpatrzenie i obsługa mojego zgłoszenia. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia mojego zgłoszenia. Moje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu.